قابلیت تصویر برداری در نور 0/01oLUX در حالت رنگی پشتیبانی از WDR به میزان 120odB

/برچسب: قابلیت تصویر برداری در نور 0/01oLUX در حالت رنگی پشتیبانی از WDR به میزان 120odB